رام هواوی

25/01/2023

رام رسمی Y9 2019 JKM-LX3

Y9 2019 (JKM-LX3) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L23X 9.0.0 9.1.0 9.1.0.299(C605E1R1P2T8) 01.07.2020 کلمبیا 3.20 GB 10.000 تومان L23 9.0.0 9.1.0 […]
25/01/2023

رام رسمی Y9 2019 JKM-LX2

Y9 2019 (JKM-LX2) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L22 9.0.0 9.1.0 9.1.0.282(C636E2R4P1T8) 01.05.2020 آسیا 3.35 GB 10.000 تومان L22 9.0.0 9.1.0 […]
25/01/2023

رام رسمی Honor 70 Pro+ HPB-AN00

Honor 70 Pro+ (HPB-AN00) مدل اندروید Magic UI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید AN00 12.0.0 6.1.0 6.1.0.172(C00E171R8P4) – چین 6.35 GB 10.000 تومان
25/01/2023

رام رسمی nova Y90 CTR-LX2

nova Y90 (CTR-LX2) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L21 10.0.0 12.0.1 102.0.1.138(C185E3R1P2) 01.07.2022 خاورمیانه 4.20 GB 10.000 تومان
25/01/2023

رام رسمی nova Y90 CTR-LX1

nova Y90 (CTR-LX1) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L21 10.0.0 12.0.1 102.0.1.146(C10E1R4P1) 01.07.2022 روسیه 4.27 GB 10.000 تومان
22/01/2023

رام رسمی P30 ELE-LX9

P30 (ELE-LX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر منطقه حجم قیمت خرید L29 10.0.0 11.0.0 11.0.0.156(C185E4R7P3) خاورمیانه 4.69 GB 10.000 تومان L29 10.0.0 11.0.0 11.0.0.156(C431E10R2P3) اروپا 4.57 GB […]
18/01/2023

رام رسمی Y9 2019 JKM-LX1

Y9 2019 (JKM-LX1) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L21  9.0.0 9.1.0 9.1.0.309(C185E2R5P1T8) 01.08.2020 خاورمیانه 3.19 GB 10.000 تومان L21  9.0.0 9.1.0 […]
18/01/2023

رام رسمی Y9 2019 JKM-L21X

Y9 2019 (JKM-L21X) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L21X  9.0.0 9.1.0 9.1.0.331(C185E2R1P2T8) 01.10.2020 خاورمیانه 3.25 GB 10.000 تومان L21X  9.0.0 9.1.0 […]
18/01/2023

رام رسمی Mate 50 Pro DCO-AL00

Mate 50 Pro (DCO-AL00) مدل HarmonyOS بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید AL00 3.0.0 103.0.0.137(SP5C00E130R5P4) – چین 5.96 GB 10.000 تومان