رام هواوی

24/12/2022

رام رسمی Mate 40 Pro NOH-NX9

Mate 40 Pro (NOH-NX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید N29 10.0.0 12.0.0 102.0.0.232(C10E4R9P5) 01.03.2022 روسیه 5.75 GB 10.000 تومان N29 10.0.0 […]
22/12/2022

رام رسمی P10 VTR-L29

P10 (VTR-L29) مدل اندروید بیلدنامبر منطقه حجم قیمت خرید L29 9.0.0 9.1.0.280(C185E3R1P9T8) خاورمیانه 3.64 GB 10.000 تومان L29/L09 9.0.0 9.1.0.275(C432E2R1P9T8) اروپا 4.46 GB 10.000 تومان L29 […]
20/12/2022

رام رسمی P40 Pro ELS-AN00

P40 Pro (ELS-AN00) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید AN00 10.0.0 12.0.0 102.0.0.241(C00E230R8P2) 01.05.2022 چین 5.98 GB 10.000 تومان AN00/TN00 10.0.0 11.0.0 […]
20/12/2022

رام رسمی Enjoy 10 Plus STK-AL00

Enjoy 10 Plus (STK-AL00) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید AL00 10.0.0 10.0.0 10.0.0.172(C00E68R8P3) 01.11.2020 چین 3.68 GB 10.000 تومان AL00 10.0.0 […]
20/12/2022

رام رسمی MediaPad M3 Lite 10.0 BAH-L09

MediaPad M3 Lite 10.0 (BAH-L09) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L09 7.0 5.1 C199B253 01.07.2018 خاورمیانه 2.40 GB 10.000 تومان L09 […]
20/12/2022

رام رسمی Mate 30 TAS-LX9

Mate 30 (TAS-LX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L29 10.0.0 10.0.0 10.0.0.191(C636E8R8P1) 01.12.2019 آسیا 3.82 GB 10.000 تومان L29 10.0.0 10.0.0 […]
20/12/2022

رام رسمی MatePad 10.4 BAH3-L09

MatePad 10.4 (BAH3-L09) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L09 10.0.0 12.0.0 102.0.0.246(C10E1R4P1) 01.07.2022 روسیه 4.22 GB 10.000 تومان L09 10.0.0 10.1.0 […]
20/12/2022

رام رسمی Y9S STK-LX3

Y9S (STK-LX3) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L23BHN 10.0.0 10.0.0 10.0.0.241(C605)(E2R2P2) 01.07.2020 کلمبیا 3.17GB 10.000 تومان L23BHN 10.0.0 10.0.0 10.0.0.215(C605)(E3R1P1) 01.06.2020 […]
20/12/2022

رام رسمی Mate 20 Pro LYA-L29/L09

Mate 20 Pro (LYA-L29/L09) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L29 10.0.0 10.1.0 10.1.0.335(C675E10R1P5) 01.10.2020 هند 4.66 GB 10.000 تومان L29 10.0.0 […]