رام هواوی

10/12/2022

رام رسمی MatePad T8 Kobe2-L09

MatePad T8 (Kobe2-L09) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L09 10.0.0 10.1.0 10.1.0.209(C432E3R1P3) 01.03.2022 اروپا 2.09 GB 10.000 تومان L09 10.0.0 10.1.0 […]
07/12/2022

رام رسمی Y9a FRL-L22

Y9a (FRL-L22) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L22 10.0.0 10.1.1 10.1.1.223(C185E18R8P1) 01.09.2022 خاورمیانه 3.47 GB 10.000 تومان L22 10.0.0 10.1.1 10.1.1.217(C185E18R8P1) […]
07/12/2022

رام رسمی P40 5G ANA-NX9

P40 5G (ANA-NX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید N29 10.0.0 12.0.0 102.0.0.252(C10E5R6P6) 01.06.2022 روسیه 5.47 GB 10.000 تومان N29 10.0.0 11.0.0 […]
07/12/2022

رام رسمی nova 7 JEF-NX9

nova 7 (JEF-NX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید N29 10.0.0 12.0.0 102.0.0.227(C636E5R3P5) 01.07.2021 آسیا 5.21 GB 10.000 تومان N29 10.0.0 11.0.0 […]
03/12/2022

رام رسمی nova 9 SE JLN-LX1

nova 9 SE (JLN-LX1) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L21 10.0.0 12.0.1 102.0.1.168(C185E8R2P1) 01.07.2022 خاورمیانه 4.24 GB 10.000 تومان L21 10.0.0 […]
03/12/2022

رام رسمی P40 Pro+ ELS-N39

P40 Pro+ (ELS-N39) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید N39 10.0.0 12.0.0 102.0.0.228(C432E3R5P5) 01.02.2022 اروپا 5.48 GB 10.000 تومان N39 10.0.0  12.0.0 […]
01/12/2022

رام رسمی P40 Pro ELS-NX9

P40 Pro (ELS-NX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید N29 10.0.0 12.0.0 102.0.0.270(C10E2R6P6) 01.09.2022 روسیه 5.54 GB 10.000 تومان N29 10.0.0 12.0.0 […]
28/11/2022

رام رسمی Y5p DRA-LX9

Y5p (DRA-LX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L29 10.0.0 10.1.0 10.1.0.284(C185E7R5P1) 01.08.2022 خاورمیانه 2.47 GB 10.000 تومان L29 10.0.0 10.1.0 10.1.0.264(C185E7R5P1) […]